REGULAMIN SZKOLEŃ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez PLATFORMĘ  EDUKACYJNĄ DOTLI SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. ul. Aleja Powstania Warszawskiego 15,  31-539, NIP:  6751774001, KRS: 0001003523, REGON: 52373515900000 (dalej jako: Organizator). Regulamin określa tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną.
 2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia/zawarcia Umowy o udział w szkoleniu.
 4. Szkolenia są organizowane w formie on-line. Uczestnik szkolenia on-line łączy się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Organizatorem w czasie trwania kursu i bierze udział w szkoleniu.
 5. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest w serwisie internetowym Organizatora na stronie internetowej www.dotli.pl (dalej jako «Serwis internetowy”). Zapoznanie się z ofertą Organizatora w serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.

§2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

 1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Organizatora może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
 2. Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej www.dotli.pl, drogą mailową pod adresem: info@dotli.pl lub alicja.dotli@gmail.com 
 3. lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z Organizatorem pod numerem telefonu: +48 573 568 443
 4. Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i potwierdzenie po stronie Uczestnika obowiązku przestrzegania pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  • a. imię i nazwisko,
  • b. adres e-mail,
  • c. numer telefonu kontaktowego,
 6. opcjonalnie do wystawienia faktury Vat Uczestnik dodatkowo podaje:
  • a. nazwa firmy,
  • b. adres siedziby,
  • c. NIP.
 7. Dodatkowo podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego wymagana jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz polityki cookies.
 8. Uczestnik ma obowiązek podania w zgłoszeniu danych kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
 10. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie. 
 11. Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie Organizator przesyła Uczestnikowi wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące szkolenia, w tym termin rozpoczęcia, okres trwania szkolenia, szczegółowy program szkolenia, cena za szkolenie oraz sposób płatności (ewentualna możliwość płatności w ratach) oraz dane do zrealizowania płatności. 
 12. Celem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, w terminie 72 godzin od dnia przesłania wiadomości e-mail przez Organizatora Uczestnik potwierdza w wiadomości e-mail otrzymanie informacji, wybrany przez siebie sposób płatności oraz akceptację szczegółowych warunków. Uczestnik realizuje płatność zgodnie ze wskazaniami Organizatora. Z chwilą potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy o świadczenie na rzecz Uczestnika usług szkoleniowych. 
 13. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie przez Uczestnika całej kwoty za udział w szkoleniu lub w przypadku ustalenia płatności ratalnej co najmniej 1 raty, nie później niż na 72 godziny od dnia potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku braku dokonania wpłaty we wskazanym terminie Uczestnik zostaje wykreślony z listy uczestników.
 14. Organizator ma prawo do kontaktu telefonicznego z potencjalnymi klientami w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem danej umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

§3 PŁATNOŚĆ.

 1. Opłatę za szkolenie Uczestnik może uiścić:.
  • a. poprzez Serwis internetowy za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU
  • b. w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora
 2. Ceny poszczególnych szkoleń podane w Serwisie internetowym Organizatora są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena za udział w szkoleniu podana w Serwisie internetowym Organizatora jest wiążąca w chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega możliwość zmiany ceny szkolenia bez uprzedniego informowania. Zmiany ceny za szkolenie nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 4. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Organizator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację ze szkolenia i anulowanie zamówienia.
 5. Uczestnik może ponieść dodatkowe koszty zakupu szkolenia wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
 6. Organizator na życzenie Uczestnika wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Uczestnik wyraża zgodę

§4 RABAT.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą mailową.

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnik będący konsumentem zawierając umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone przez niego środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. 
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po upływie terminu do odstąpienia od umowy Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia obejmującego cenę za szkolenie.
 6. Organizator ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Uczestnik opóźnia się w płatności kolejnej raty, po uprzednim wezwaniu Uczestnika w drodze wiadomości e-mail do zapłaty i wyznaczeniu Uczestnikowi dodatkowego 3-dniowego terminu na uregulowanie należności

§6 WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA

 1. Organizator organizuje szkolenia na warunkach opisanych szczegółowo w Serwisie internetowym.
 2. Uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia drogą elektroniczną w formacie PDF.
 3. Informacje dotyczące tematyki, zakresu i czasu trwania poszczególnych szkoleń są zamieszczone w opisie poszczególnych szkoleń w Serwisie internetowym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność dokonania wpłaty za szkolenie. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
 5. W przypadkach gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora szkolenie nie będzie mogło odbyć się na ustalonych pomiędzy stronami warunkach, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia które obejmują zmianę miejsca szkolenia, i/albo termin i godzinę rozpoczęcia szkolenia i/albo prowadzących szkolenie. O powyższym Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani mailowo. W terminie … dni od dnia przesłania powiadomienia o wprowadzeniu zmian w organizacji szkolenia Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu na zmienionych warunkach. W takim wypadku Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone przez niego środki w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia, przelewem na konto wskazane przez Uczestnika.
 6. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestników w drodze wiadomości e-mail. Za zgodą Uczestnika kwota wpłacona za szkolenie, które zostało odwołane może zostać przekazana na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Organizatora. 
 7. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, kwota wpłacona przez Uczestnika na poczet ceny za szkolenie zostanie zwrócona Uczestnikowi po przekazaniu przez Uczestnika do Organizatora drogą e-mailową na adres podany w Serwisie internetowym wniosku o zwrot kwoty z podaniem danych do wpłaty.
 8. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na warunkach odmiennych niż opisane w Regulaminie. W takim przypadku wiążące dla stron są warunki określone w treści oferty danego szkolenia Organizatora i zgłoszenia Uczestnika, zaś Regulamin wiąże w takim zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami oferty i zgłoszenia.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Szkolenia/ są prowadzone według autorskich programów Organizatora, przedstawionych w opisach szkolenia/ na stronie internetowej Organizatora.
 2. Programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody Organizatora jest zabronione.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, filmów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu, w celach prezentacji/promocji usług należą do Organizatora. Korzystanie z nich jest możliwe jedynie na zasadach określonych w Regulaminie i za zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej.
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, jak też naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
 5. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub Koncie Użytkownika podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

§8 REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Uczestnik w celu uczestniczenia w szkoleniu może założyć Konto Użytkownika, co umożliwi mu korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego, w szczególności dostępu do informacji na temat szkolenia, dostępu do materiałów szkoleniowych, zadań domowych.
 2. Założenie Konta przez Uczestnika jest poprzedzone bezpłatną rejestracją polegającą na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. Podczas rejestracji Konta Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia danych: imienia, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail. Dodatkowo wymagana jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności, zgody na przetwarzanie danych, zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. Hasło jest informacją poufną znaną wyłącznie Uczestnikowi. Za udostępnienie loginu i hasła osobom nieupoważnionym wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 4. Zgoda Uczestnika podczas rejestracji na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna. Zgoda na przetwarzanie w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi.
 5. Po rejestracji Konta Uczestnik otrzymuje od Organizatora na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji link aktywacyjny.
 6. Po aktywacji Konta Użytkownika przez Uczestnika, logowanie do Konta odbywa się po wpisaniu loginu, którym jest adres e-mail oraz hasła wskazanego przez Organizatora przy rejestracji Konta.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Uczestnik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 10. Do rejestracji Konta Użytkownika i/lub złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, brak możliwości korzystania z dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności wywołane siłą wyższą, zabronioną ingerencją osób trzecich lub brakiem możliwości połączenia Uczestnika z Organizatorem szkolenia.
 12. Sprzedawca informuje, że wykorzystywanie przez Uczestnika publicznej sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być przyczyną pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione.

§9 REKLAMACJE

 1. W przypadku problemów z logowaniem do Konta Użytkownika lub dostępem do zamówionego i opłaconego szkolenia Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres wskazany w Serwisie Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ DOTLI SP. Z O.O. w Krakowie będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres e-mailowy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy

§10 USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Organizator świadczy na rzecz Uczestnika/osoby odwiedzającej Serwis Internetowy usługi nieodpłatne drogą elektroniczną:
  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Konto Użytkownika
  3. opinie na temat szkolenia

Usługi wskazane w § 10 ust. 1 Regulaminu są świadczone przez Organizatora przez całą dobę 7 dni w tygodniu

 1. Zakazuje się Uczestnikowi i osobom odwiedzającym Serwis internetowy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Organizator ma prawo zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Uczestnika na szkodę Organizatora, w szczególności polegającej na:
  1. prowadzeniu działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu
  2. zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Organizatora
  3. zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
  4. naruszeniu przez Uczestnika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
 3. Organizator poinformuje Uczestnika o dokonaniu zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Organizatora, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30). Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych.
 5. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu internetowego  w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych od niego niezależnych.
 7. Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, zgłaszając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu, informując zgłaszającego niezwłocznie o jej wynikach.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony Danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności w Serwisie Internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj.PLATFORMA EDUKACYJNA DOTLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul.  Aleja Powstania Warszawskiego 15,  31-539, Kraków, NIP: 6751774001, KRS: 0001003523, REGON: 52373515900000.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. zmian organizacyjnych lub prawnych u Organizatora,
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu lub zmiany praktyki stosowania prawa, 
 3. rozwoju technologii internetowych i zmiany funkcjonalności Strony internetowej, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności,
 4. zmiany zasad korzystania z usług lub ze Strony internetowej

— z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 1. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Organizatora ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów będą sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Organizatora, a w odniesieniu do konsumentów, sądy powszechne właściwe zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: …………………………………………………

Nr telefonu: ………………………………………

Adres e-mail: ………………………………..

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług szkoleniowych dotyczących szkolenia ………………………………………..…….. .

Proszę o zwrot wpłaconych przeze mnie środków na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………. .

Data zawarcia umowy (data potwierdzenia warunków udziału w szkoleniu w drodze wiadomości e-mail) : ………………………………………. .